Term and conditions

 1. Introducere

Conținutul website-ului www.bestware.ro este oferit gratuit, cu scop informațional.

Pagina web www.bestware.ro este proprietatea S.C. Bestware Solutions S.R.L. Accesul și utilizarea website-ului sunt supuse anumitor condiții de utilizare și legilor aplicabile. Vizitând și utilizând acest website, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos. Prin termenul “vizitator” se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest website.

 1. Condiții de utilizare a informațiilor din website

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare pentru website-ul www.bestware.ro. Deși Bestware Solutions declară că a luat toate măsurile posibile pentru a introduce și a menține la zi informațiile din acest website, Bestware Solutions nu garantează acuratețea acestora și nu își asumă nicio răspundere pentru nicio eroare sau omisiune cuprinsă în conținutul website-ului.

Utilizarea și navigarea pe acest website se face pe propria răspundere a fiecărui utilizator. Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest website cu condiţia să reproduceţi adnotările despre drepturile de copyright sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preluaţi de pe website.

 1. Drepturile asupra conținutului website-ului

Conținutul paginii www.bestware.ro este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare. Întregul conţinut al website-ului www.bestware.ro inclusiv grafica, imaginile, software-ul și logo-urile este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, conţinutul şi prezentarea website-ului sunt deţinute de Bestware Solutions. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului website-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Bestware Solutions.

Este interzisă transmiterea prin intermediul acestui website a oricărui fel de materiale și informații ilegale, defăimătoare, calomniatoare, de amenințare, obscene, șocante, provocatoare, pornografice, necorespunzătoare sau orice materiale care constituie sau pot fi catalogate drept contravenții împotriva persoanelor ori organizațiilor, care implică răspunderea civilă sau care promovează încălcarea legislației în vigoare a României.

 1. Informații privind aspectele legale referitoare la logo-ul Bestware Solutions

Logoul Bestware Solutions este proprietatea S.C. Bestware Solutions S.R.L și este protejat prin legea dreptului de autor. Utilizarea acestuia este permisă doar prin respectarea cerințelor ce urmează:
Nu este permisă întrebuințarea logo-ului Bestware Solutions în asocierea cu materiale și/ sau informații care contravin normelor morale sau valorilor morale promovate de Bestware Solutions.

 • Logo-ul Bestware Solutions poate fi utilizat numai ca legătură directă către pagina de start a website-ului Bestware Solutions (www.bestware.ro); utilizarea lui în oricare alt scop fiind interzisă.Logo-ul Bestware Solutions nu poate fi utilizat ca legătură către pagini ale altor website-uri fără acordul scris prealabil al Bestware Solutions.Este interzisă folosirea logo-ului ca legătură între paginile de Internet ale unei companii diferite.
 • Logo-ul Bestware Solutions nu poate fi subiectul niciunei modificări fie că aceasta se referă la elemente ce privesc proporția, culorile, elementele componente și nu poate face subiectul altor transformări de tipul: includerea acestuia în animații sau alte forme de prezentare.
 • Este interzisă utilizarea logo-ului Bestware Solutions în cadrul website-urilor care discreditează numele și/ sau imaginea companiei Bestware Solutions sau produsele și serviciile oferite de aceasta, care încalcă specificațiile legale privind proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale Bestware Solutions, sau care încalcă legislația din România.
 • Logo-ul Bestware Solutions nu poate fi utilizat pentru a indica relații cu Bestware Solutions, aprobări sau sponsorizări care nu au o bază legală.
 • Bestware Solutions își rezervă dreptul de a aproba sau de a respinge solicitările primite în vederea utilizării logo-ului Bestware Solutions în contexte care contravin politicii și valorilor promovate de Bestware Solutions.
 • Utilizarea logo-ului Bestware Solutions (în conformitate cu regulile și indicațiile menționate anterior) poate fi realizată doar cu link-uri către informațiile privind termenii și condițiile de întrebuințare a acestuia.
 • Compania Bestware Solutions nu oferă garanții legate de utilizarea logo-ului Bestware Solutionsși ca atare nu poate fi implicată în niciun fel în procese generate de utilizarea acestuia în cazul în care regulile de folosire a logo-ului nu au fost respectate în totalitate. Utilizarea neautorizată a logo-ului nu este permisă iar compania Bestware Solutions își rezervă dreptul de a iniția demersuri legale împotriva oricărei părți care aduce prejudicii Bestware Solutions prin utilizarea logo-ului Bestware Solutions.
 • Este interzisă utilizarea logo-ului Bestware Solutions la o dimensiune mai mare decât cea a logo-ului companiei proprietară a respectivului website „gazdă”, excluzând website-urile care sunt proprietatea Bestware Solutions. De asemenea, logo-ul Bestware Solutions nu poate fi prezentat pe alte website-uri la o altă dimensiune față de cea agreată în prealabil cu Bestware Solutions și nu poate fi poziționat în locuri greu vizibile în respectivele pagini de Internet.
 • Termenii și reglementările prezentate anterior cu privire la utilizarea logo-ului Bestware Solutions se referă la condițiile de utilizare a logo-ului Bestware Solutions în cadrul paginilor web, altele decât cele aflate în proprietatea Bestware Solutions și nu se referă la utilizarea logo-ului în interiorul altor materiale de promovare. Utilizarea logo-ului în cadrul altor materiale de promovare face obiectul altor reglementări ale Bestware Solutions
 • Bestware Solutions are dreptul de a aduce modificări privind condițiile de utilizare a logo-ului Bestware Solutions fără notificări prealabile.
 1. Informații referitoare la protecția datelor cu caracter personal

Identificarea Vizitatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail).

SC Bestware Solutions SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu nr. 22493.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Bestware Solutions SRL  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare identificării Vizitatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail).
Refuzul dvs. este supus sancțiunilor stipulate în Legea nr. 677/ 2001.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii Bestware Solutions, autorităţi publice, etc.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Bestware Solutions. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în  străinătate decât printr-o notificare prealabilă care va conține următoarele elemente: categoriile de date care vor face obiectul transferului, țara de destinație pentru fiecare categorie de date .

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 1. Legătura cu alte website-uri

Website-ul www.bestware.ro poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de compania Bestware Solutions utile în ceea ce priveşte conţinutul website-ului www.bestware.ro şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Bestware Solutions. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor website-uri.

 1. Legislație aplicabilă 

Termenii și condițiile de utilizare ale website-ului www.bestware.ro sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror dispute ce ar putea apărea din, cu referire la sau vor fi în legătură cu prevederile termenilor și Condițiilor de utilizare ale acestui website, sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest website vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 1. Forță majoră

Bestware Solutions nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute de acești termeni și condiții, ca urmare a oricăror cauze ce nu pot fi controlate,  incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente care nu intră în responsabilitatea companiei.

 1. Securitatea informațiilor

Vizitatorul ia la cunoștință că Bestware Solutions nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.
Vizitatorii iau la cunoștință că informațiile furnizate de Bestware Solutions sunt disponibile prin Internet și compania va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor. Cu toate acestea nu poate garanta că informația pe care Vizitatorul o primește sau o trimite folosind Internetul va fi permanent în siguranță.

 1.  Limitarea răspunderii

Conținutul acestui website vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită.
Bestware Solutions, directorii, angajații și de asemenea nicio parte implicată în crearea, producerea sau menținerea website-ului nu sunt responsabile pentru nici un fel de prejudicii directe, indirecte, accidentale sau ca urmare a unei consecințe determinate de utilizarea website-ului care ar putea apărea în urma accesării sau utilizării acestuia.
Bestware Solutions nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea infecta dispozitivele informatice utilizate de vizitatori, în urma accesării website-ului, descărcării oricăror materiale, informații, texte, imagini video sau audio.
Utilizarea acestui website se face în totalitate pe răspunderea dumneavoastră.

 1.  Acceptarea termenilor

Vizitatorul acceptă să adere la acești termeni și condiții, confirmă că a citit cele enunţate mai sus şi declară că este de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare. Atunci când un utilizator accesează website-ul, îl parcurge şi îl utilizează, acceptă implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale.
Termenii și Condițiile se pot modifica în orice moment de către Bestware Solutions. Modificările vor fi aduse la cunoștința vizitatorilor prin afișare pe website-ul www.bestware.ro. Vizitatorii sunt răspunzători de luarea la cunoștință și de conformarea la noile prevederi ce pot apărea în Termenii și Condițiile acestui website. Modificările realizate astfel se consideră a fi acceptate de către Vizitator dacă acesta continuă să acceseze website-ul după afișarea lor.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate, vă rugăm să nu accesați acest website.