Certificari

Activitatea și soluțiile dezvoltate de echipa Bestware respect ă cele mai înalte standarde de calitate și de etic ă pe tot parcursul procesului de dezvoltare și de implementare. Precum în orice parcurs în viaț ă , am aderat la repere de performanț ă care se reg ă sesc în tot ceea ce facem. Aceste repere de performanț ă se traduc prin standardele și metodologiile periodic verificate și optimizate, acestea fiind garanția calit ă ții pe care o oferim clienților noștri.

 

Certificările Sistemelor de Management, implementate pe baza cerințelor standardelor ISO, atestă capacitatea pe care o deținem în furnizarea de produse și servicii, aliniate la cerin ț ele actuale și care vizează ob ț inerea excelen ț ei în mediul de afaceri.

 

Cele opt principii de management ale Standardului ISO 9001:2008 sunt respectate de fiecare membru al organizației noastre:

 

· Orientarea către clienți – pentru identificarea necesit ă ților actuale și potențiale ale acestora și pentru a răspunde cu profesionalism cerințelor.

· Leadership – deoarece credem în puterea exemplului, cre ă m prin intermediul managerilor noștri un mediu care încurajeaz ă implicarea membrilor echipei în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

· Implicarea personalului – puterea unei organizații este definit ă de oamenii săi, de aceea, susținem implicarea membrilor echipei și folosirea abilitaților lor în beneficiul companiei.

· Abordarea bazat ă pe proces – pentru eficientizarea parcursului în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

· Abordarea managementului ca sistem – identific ă m și înțelegem, iar apoi gestion ă m și administr ă m procesele interconectate ca sistem pentru eficienț ă și eficacitate în parcursul nostru spre obiectivele pe care vrem s ă le atingem.

· Î mbun ă t ăț irea continu ă – este unul dintre principalele noastre obiective în vederea î mbun ă t ăț irii performan ț ei pe termen mediu și lung.

· Abordarea bazat ă pe fapte în luarea deciziilor – deoarece faptele sunt cele contează, este important s ă știi de la ce pornești astfel încât s ă poți planifica pentru viitor.

· Relații reciproc avantajoase cu furnizorii.

 

 

Certific ă rile companiei

· ISO 9001:2008 – Sistem de Management al Calității

· ISO 27001:2013 – Sistem de Management al Securității Informației

· OHSAS 18001:2008 – Sistem de Management al Siguranței şi Sănătății la Locul de Muncă

· ISO 14001:2005 – Sistem de Management al Calității Mediului

· SA 8000:2008 – Sistem de Management al Responsabilității la Nivel de Organizație

· ISO/IEC 20000:2011 – Sistem de Management al Serviciilor IT

Certific ă rile echipei

 

Experții echipei noastre sunt certificați:

 

• IBM Certified Application Developer – WebSphere Commerce V6.0
• IBM Certified Application Developer – WebSphere Commerce V7.0
• IBM Certified Designer Forms 8.0
• IBM Certified Solution Implementer – Sterling B2B Integrator V5.2
• IBM Certified System Administrator – Lotus QuickR 8.1 for IBM WebSphere Portal
• IBM Professional Certification on Entreprise Conectivity with J2EE 1.3
• IBM Certified Solution Developer – IBM WebSphere Portal V6.0/V8.0
• IBM Certified System Administrator – IBM WebSphere Portal V6.0
• Certified Lotus Professional Domino R5 System Administrator
• CLP Notes Principal Application Developer R4
• Certified Lotus Professional Lotus Notes Domino Designer 5, 6.5, 7.0
• IBM Certified Application Developer – Lotus Notes and Domino 8
• IBM Certified Associate Application Developer – Lotus Notes and Domino 8
• IBM Certified Advanced Application Developer – Lotus Notes and Domino 7
• Certified Lotus Instructor Lotus Notes Domino Designer 5 CLI
• IBM Commerce Solutions Selling/Order Mgmt Sales Profesional
• IBM Start Now Solutions for e-business
• WebSphere Solution Sales Professional